Hakkında

Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek İSG ile ilgili; tüm eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek. Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine destek olmaktır.

Merkezimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 27.11.2010 tarih, 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programları”nı Adıyaman Üniversitesi’nde yürütmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda Merkezimiz,

 • İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programlarını düzenlemektedir.
 • İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı konularında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, özel sektör ve uluslararası kuruluş ya da kişilerle işbirliği kurmakta, geliştirmekte, karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve incelemeler yapmakta, görüş bildirmekte, rapor hazırlamakta, danışmanlık ve bilirkişi hizmeti vermekte, proje vb. çalışmalar yürütmektedir.
 • İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma koşullarının araştırılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konularındaki akademik faaliyetlerde bulunmakta, bilimsel etkinlikler düzenlemekte, seminer, konferans düzenlemekte; bilimsel araştırma, incelemelerde bulunmakta, yayın yapmakta, uygulamalar yapmakta, yaptırmada ve çalışmalara iştirak etmekte ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.

Merkezin diğer çalışma alanları şunlardır:

 •  Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.
 • İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.
 •  Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, İSG ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme çalışmalarına katılmak ve desteklemek.
 •  İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İSG Müdürlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.
 •  Üniversite içi tüm birimlerde ve Uzaktan Eğitim Merkezi kapsamında İSG konusunda verilecek dersleri birimlerin talebi üzerine koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultusunda Üniversitede İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.
 •  Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak.
 •  Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler ve kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle çalışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
 •  Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve uluslararası, süreli ve süresiz yayın yapmak; gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
 •  İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.
 •  İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu, önleyici levha, kıyafet v.b. tasarımını, üretimini, uygulamasını sağlamak.
 •  Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını koordine ederek ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak ve hizmet vermek.
 •  İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizleri ve değerlendirmesi ile ilgili hizmetleri vermek.
 •  Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bulunmak.